use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

Delta i Flora Plant B+tter tävling för att vinna en KitchenAid Artisan (av 6 499kr)

För att delta:

1. Följ @flora_sverige och @brodochsalt på Instagram
2. Gilla bilden
3. Tagga en kompis som du tror också skulle vilja delta i tävlingen

Du kan delta hur många gånger du vill, så länge du taggar olika personer i dina kommentarer.

Utlottningsperioden: 1 oktober 2023 och kl. 18.00 den 31 oktober 2023.

Denna tävling är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Instagram. 

1. The promoter of this prize draw is Upfield Sweden AB, Döbelnsgatan 24, Stockholm, 113 52, Sweden (the “Promoter”).
2. The prize draw is open to all Swedish residents aged 18 years or over, except employees of the Promotor, their families, agents or any third party directly associated with administration of the prize draw.
3. The prize draw is free to enter and no purchase is necessary.
4. All entries must be submitted via the Promotor’s Instagram platforms by following @flora_sverige and @brodochsalt and more than one entry per person is permitted.
5. Entries will only be accepted during the prize draw period, which is between 6:00am) on 1 October 2023 and 18:00pm on 31 October 2023 Central European Summer Time (i.e., CEST+2). Entries received after the prize draw period will not be valid.
6. The Promotor accepts no responsibility for entries not successfully completed due to any fault of any kind.
7. A winner will be chosen at random after the prize draw period.
8. One (1) winner will receive Kitchen Aid [KÖKSMASKIN MED FÄLLBART DRIVHUVUD, 4,7L - ARTISAN BY YOU - PEBBLED PALM]. Colour is based on availability.
9. The winner will be notified by private message on Instagram (by @flora_sverige) and must then provide a postal address in Sweden to claim their prize. If a winner does not respond to the Promotor within 72 hours of being notified, then the winner’s prize will be forfeited and the Promotor will be entitled to select another winner in accordance with the process described above.
10. The prize for the winner is non-exchangeable, non-transferable and no cash alternative is offered.
11. The Promotor reserves the right to replace the prize with an alternative prize of equal or higher value.
12. The decision of the Promotor regarding any aspect of the prize draw is final and binding and no correspondence will be entered into about it.
13. Every participant agrees that the Promoter may, but is not required to, make your entry available on its social media accounts and any other media, whether now known or invented in the future, and in connection with any publicity of the prize draw. You agree to grant the Promoter a non-exclusive, worldwide, irrevocable licence, for the full period of any intellectual property rights in the prize draw entry, to use, display, publish, transmit, copy, edit, alter, store, re-format and sub-licence the prize draw entry for such purposes.
14. The Promotor may either publish or make available information that indicates that a valid award took place. To comply with this obligation the Promotor may send the surname and county of major prize winners and, if applicable copies of their winning entries, to anyone who emails Isabel.Engstrom@upfield.com or anyone who writes to Upfield Sweden AB, Döbelnsgatan 24, Stockholm, 113 52, Sweden (enclosing a self-addressed envelope) within one month of the prize draw period stated in condition 5. If you object to any or all of your surname, county and winning entry being published or made available, please contact Isabel.Engstrom@upfield.com. In such circumstances, the Promotor may still provide the information and winning entry to any applicable advertising authority and/or regulator on request.
15. Participants are deemed to have accepted and agreed to be bound by these terms and conditions upon entry. The Promotor reserves the right to refuse entry or refuse to award the prize to anyone in breach of these terms and conditions.
16. The Promotor reserves the right to hold void, cancel, suspend, or amend the prize draw where it becomes necessary to do so.
17. Any personal data supplied during the course of this prize draw will only be processed as set out at https://upfield.com/privacypolicy/en_us.html. See also Condition 14 with regard to the announcement of winners.
18 The prize draw will be governed by Swedish law and entrants to the prize draw submit to the jurisdiction of the Swedish courts. 
19. These terms and conditions are available in both English and Swedish. The English language version of these terms and conditions shall prevail if there is a conflict.

1. Arrangören av denna prisdragning är Upfield Sweden AB, Döbelnsgatan 24, Stockholm, 113 52, Sweden ("Promotorn").
2. Vinstdragningen är öppen för alla invånare i Sverige som är 18 år eller äldre, utom anställda hos Promotorn, deras familjer, agenter eller tredje part som är direkt kopplad till administrationen av prisdragningen.
3. Vinstdragningen är gratis att delta och inget köp krävs.
4. Alla bidrag måste skickas via Promotorns Instagram-plattformar genom att följa @flora_sverige @brodochsalt och mer än ett bidrag per person är tillåtet.
5. Bidrag kommer endast att accepteras under utlottningsperioden, som är mellan kl. 06.00) den 1 oktober 2023 och kl. 18.00 den 31 oktober 2023 Centraleuropeisk sommartid (dvs. CEST+2).. Bidrag som tas emot efter utlottningsperioden kommer inte att vara giltiga.
6. Promotorn tar inget ansvar för bidrag som inte har genomförts framgångsrikt på grund av något fel av något slag.
7. En vinnare kommer att utses slumpmässigt efter utlottningsperioden.
8. En (1) vinnare kommer att få Kitchen Aid [KÖKSMASKIN MED FÄLLBART DRIVHUVUD, 4,7L - ARTISAN BY YOU - PEBBLED PALM]. Färg baseras på tillgänglighet.
9. Vinnaren kommer att meddelas via privat meddelande på Instagram (av @flora_sverige) och måste då ange en postadress i Sverige för att hämta ut sitt pris. Om en vinnare inte svarar på promotören inom 72 timmar efter att ha meddelats, kommer vinnarens pris att förverkas och promotören har rätt att välja en annan vinnare i enlighet med processen som beskrivs ovan.
10. Priset till vinnaren är ej utbytbart, ej överförbart och inget kontantalternativ erbjuds.
11. Promotorn förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett alternativt pris av lika eller högre värde.
12. Promotorns beslut angående någon aspekt av prisdragningen är slutgiltigt och bindande och ingen korrespondens kommer att ingås om det.
13. Varje deltagare samtycker till att arrangören får, men är inte skyldig att, göra ditt bidrag tillgängligt på sina sociala mediekonton och alla andra medier, oavsett om de är kända eller uppfunna i framtiden, och i samband med all publicitet kring prisdragningen. Du samtycker till att ge arrangören en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig licens för hela perioden för eventuella immateriella rättigheter i prisdragningen, att använda, visa, publicera, överföra, kopiera, redigera, ändra, lagra, åter- formatera och underlicensiera bidraget till prisdragningen för sådana ändamål.
14. Promotorn kan antingen publicera eller tillgängliggöra information som indikerar att en giltig tilldelning ägde rum. För att uppfylla denna skyldighet kan promotören skicka efternamnet och länet för de större pristagarna och, om tillämpligt, kopior av deras vinnande bidrag, till alla som skickar e-post till Isabel.Engstrom@upfield.com eller någon som skriver till Upfield Sweden AB, Döbelnsgatan 24, Stockholm, 113 52, Sweden (bifogar ett självadresserat kuvert) inom en månad från utlottningsperioden enligt villkor 5. Om du motsätter dig att något eller hela ditt efternamn, län och vinnande bidrag publiceras eller görs tillgängliga, kontakta Isabel.Engstrom@upfield.com. Under sådana omständigheter kan promotören fortfarande tillhandahålla informationen och det vinnande bidraget till alla tillämpliga reklammyndigheter och/eller tillsynsmyndigheter på begäran.
15. Deltagare anses ha accepterat och samtyckt till att vara bundna av dessa villkor vid inträde. Promotorn förbehåller sig rätten att vägra inträde eller vägra att dela ut priset till någon som bryter mot dessa villkor.
16. Promotorn förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, avbryta, avbryta eller ändra prisdragningen där det blir nödvändigt att göra det.
17. Alla personliga uppgifter som tillhandahålls under denna prisdragning kommer endast att behandlas enligt beskrivningen på https://upfield.com/privacypolicy/en_us.html. Se även villkor 14 angående tillkännagivande av vinnare.
18. Vinstdragningen kommer att styras av svensk lag och deltagare i prisdragningen underställer sig de svensk domstolarnas jurisdiktion.
19. Dessa villkor finns på både engelska och svenska. Den engelska versionen av dessa villkor ska ha företräde om det finns en konflikt.